Kişisel Verilerin Korunması – Aydınlatma Metni


KrediKarti.co (KKC FİNANSAL YAZILIM TEKNOLOJİLERİ AŞ ) ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
İşbu Aydınlatma Metni, KKC FİNANSAL YAZILIM TEKNOLOJİLERİ AŞ (“”Şirket”) tarafından Şirket’in
müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında
kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla
hazırlanmıştır.


Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere
[www.kredikarti.co] adresinde yer alan KKC Finansal Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.
a) Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu Aydınlatma
Metni’nde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve
paylaşılabilmektedir.


b) Kişisel Verilerin İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve
tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından
sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş
birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından
yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli
çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya
iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan
ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.


c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin
beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere
önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve
icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için
gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili
iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin
yürütülmesi, Şirket‘in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket‘in
ve Şirket‘le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken
yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle
paylaşılabilecektir.


d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri
Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle
Şirket’e iletmeniz durumunda talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa
sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.
Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan
halleri sıralamış olup bu kapsamda;
 Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için
gerekli olması,
 İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca,
denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya
kovuşturması için gerekli olması,
 Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin
ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.
 Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler
Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler
bakımından da işleme alınmayacaktır:
 Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin
yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle
veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu
düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal
etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel
amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki
verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve
istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin
olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması
 Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için
[www.kredikarti.co] sitesinde yer alan “ İletişim Form ”unu kullanabileceklerdir.
 Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte,
aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:
 Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli
taahhütlü mektupla [ Koşuyolu Katip Salih Sokak No:4] adresine iletilmesi,
 Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli
elektronik imza ile imzalanarak [ info@kredikarti.co] adresine kayıtlı
elektronik posta ile gönderilmesi,
 Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
 Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak
isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün
içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin
başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak
kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
 Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden
ücretlendirme yapılabilecektir.
 Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek
adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek
adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir

Kredi Fırsatlarını İncele
Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi müşterisi ol, faizsiz nakit fırsatlarından faydalan!

N Kolay İhtiyaç Kredisi

3 ay ertelemeli kredi, 300.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvur.

Akbank İhtiyaç Kredisi

20.000 TL faizsiz taksitli nakit avans + 10.000 TL faizsiz kredi

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faizsiz 15.000 TL nakit avans ve 10.000 TL %0 faizli kredi fırsatı.

Kredi Kartlarını Gör
DenizBank Kredi Kartı

10.000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans ve 10.000 TL %1.99 faizli kredi fırsatı.

World Platinum Kredi Kartı

World Platinum dünyasında siz "tek"siniz.

World Kredi Kartı

Türkiye'nin en bonkör kartı, World. 30 yıldır en çok yerde, en çok kişiye, en çok kazandıran tek kart.

World Gold Kredi Kartı

World Gold ile gittiğiniz her yerde, yaptığınız her harcamada size özel ayrıcalıklardan yararlanabilir, yaşam kalitenizi ve rahatınızı hep bir adım ileriye taşıyabilirsiniz.

Playcard Kredi Kartı

18 – 24 yaş arası öğrencilere özel Playcard!

© 2023 - 2024 | Kredi kartı ve kredi başvurusu öncesinde ödüllerini, ücretlerini, avantajlarını öğren, kolayca başvur! KrediKarti.co bir banka değildir, bankaları listeleyip kredi kartı, kredi ve diğer bankacılık ürünleri başvurularını bankalara iletir. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı, tavsiyesi kapsamında değildir. Bu görüşler ve sunulan seçenekler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. KrediKarti.co ulaşabildiği tüm kredi kartlarını, kredi seçeneklerini listeler ve başvurunuzu banka sitesinde gerçekleştirirsiniz. KrediKarti.co ASLA BANKA VEYA KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZİ YA DA ŞİFRENİZİ İSTEMEZ. Bize info@kredikarti.co adresinden ulaşabilirsiniz. - KKC Finansal Yazılım Teknolojileri AŞ. - Mersis NO: 0564134380800001